0966 425 886

Lên BCTC theo thông tư 133 và thông tư 200 chi tiết cụ thể

Thành thạo báo cáo tài chính – lên báo cáo tài chính là việc làm thương xuyên và xuyên suốt của một kế toán viên. Để lên báo cáo tài chính tốt các bạn phải thực hiện theo các bước nghiêm ngặt, chính xác, từ các sổ sách – BCTC – quyết toán thuế – hoàn thiện báo cáo;

Hiện tại có 2 thông tư quan trọng để lên báo cáo tài chính : thông tư 133 và thông tư 200;

Tùy vào trường hợp mà bạn lên báo cáo và hoàn thiện báo cáo tài chính theo từng loại thông tư, sau đây là quy trình cơ bản lên báo cáo tài chính theo 2 thông tư 133 và 200;

 

Lên báo cáo tài chính theo thông tư 133 : gồm 3 bước chi tiết như sau

 

bctc theo thong tu 133

 

Bước 1: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán. Công việc này được sắp xếp theo trình tự như sau:

– Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán

– Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

– Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi

– Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm

– Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm

– Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi

– Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá

– Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC…theo quy định

– Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

– Lập sổ cái các tài khoản kế toán

– Lập sổ nhật ký chung

– Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán

– Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)

 

=> Thành thạo báo cáo tài chính chỉ sau 2 tuầnclick here;

 

Bước 2. Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

– Lập Báo cáo cáo tài chính

– Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn

 

Bước 3. Hoàn thiện

– In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan

– Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp

– Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế

– Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp

– Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)

– Kết thúc quy trình làm việc.

 

Lên báo cáo tài chính theo thông tư 200 : Gồm 4 bước như sau

 

bctc theo thong tu 200

 

=>> Dowload chứng từ kế toán thực tế,…

 

1. Lập bảng cân đối kế toán : Khi lập BCTC theo thông tư 200 :

Một số lưu lý, chú ý khi lập bảng cân đối kế toán cho các doanh nghiệp :

– Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày BCTC.
– Trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục tài sản và nợ phải trả được trình bày riêng biệt thành ngắn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và được phân thành ngắn và dài hạn theo nguyên tắc;

– Do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

– Khi lập bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

– Khi lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

– Trên bảng cân đối kế toán gồm có 5 cột:

+ Cột 1: Chỉ tiêu.
+ Cột 2: Mã số – Mã số của các chỉ tiêu trên BCTC.
+ Cột 3: Thuyết minh BCTC.
+ Cột 4: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.
+ Cột 5: Số cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

 

=>> 2 tuần thành thạo BCTC, kế toán tổng hợp lương trên 10 triệu đồng,…

 

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh khi lập BCTC theo thông tư 200 :

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.
– Khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:
+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;
+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;
+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh BCTC;
+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;
+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).
– Khi lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
+ Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập BCTC theo Thông tư 200.

– Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.
– Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC.
– Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.
– Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:

+ Bảng Cân đối kế toán;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
+ Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa chọn để lập báo cáo theo phương pháp nào.

 

4. Lập thuyết minh BCTC khi lập BCTC theo thông tư 200 :

– Thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
– Bản thuyết minh BCTC cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính.
– Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

– Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung như sau:

+ Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
+ Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác (Các thông tin trọng yếu);
+ Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.
– Bản thuyết minh BCTC phải được trình bày một cách có hệ thống.
– Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh BCTC.

– Khi lập thuyết minh BCTC doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

+ Căn cứ vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
+ Căn cứ vào Bản thuyết minh BCTC năm trước;
+ Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

 

Giới thiệu quy trình học lên BCTC và quá trình lên BCTC

 

==>> Dowload mẫu bảng cân đối kế toán – lập báo cáo tài chính theo thông tư 200;

 

ACT ONE liên tục khai giảng lớp kế toán thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của nhà tuyển dụng, giúp các bạn sinh viên mới ra trường hoặc người đã đi làm từ 1 đến 8 năm, ACT ONE các khóa học đều là cầm tay chỉ việc, học thật , làm thực tế trên các chứng từ kế toán , sổ sách kế toán.

 

Để giúp các bạn , tạo cơ hội việc làm , ACT ONE áp dụng chương trình giảm giá các khóa ,lớp kế toán thực hành  tại Hà Nội cho các bạn là sinh viên, người đi làm từ 1 đến 8 năm , giảm 50% các lớp tại trung tâm.

 

Đến với khóa , lớp học kế toán thực hành tại ACT ONE :

 • Tất cả các khóa học là cầm tay chỉ việc;
 • Học thật, làm thực tế;
 • 100% biết làm;
 • Lên báo cáo tài chính;
 • Học xong đi làm ngay;
 • Lớp học thân thiện , vui vẻ;
 • Trang thiết bị đầy đủ với chương trình đào tạo tiên tiến;
 • Làm thực tế trên các chứng từ thực tế, sổ sách kế toán sống.
 • Giới thiệu việc làm miễn phí, ( bao đầu ra việc làm );

 

Với thời gian học tại ACT ONE là linh hoạt theo lớp học , với tất cả các ngày trong tuần và tối các thứ 3,5,7 trong tuần;

 

Ngoài ra ngay khi các bạn đến với ACT ONE, các bạn sẽ được test trình độ của mình , và tư vấn cho các bạn những gì tốt nhất về các khóa học, và điều đó là hoàn toàn miễn phí.

 

Các khóa học cơ bản , nâng cao chuyên sâu tại ACT ONE :

 

 • Khóa kế toán thực hành : thương mại , sản xuất,..;
 • Khóa học kế toán cơ bản cho người mới bắt đầu, không biết gì,…;
 • Khóa kế toán trưởng;
 • Khóa kế toán thuế;
 • Kế toán nội bộ, tổng hợp;

 

=> Thành thạo báo cáo tài chính sau 15 ngày, lớp kế toán tổng hợp,…

 

ACT ONE Tận Tâm Tận Tình Là Số 1 – Trao Giá Trị, Nhận Niềm Tin;

 


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ACT ONE – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ

Đ/c : Số 18B, Ngõ 329, Cầu Giấy, Hà Nội;

Hotline : 1900 545 531;

Email : ketoanactone@gmail.com;

Website : daotaoketoan.net.vn;

Fanpage : Học thực hành kế toán miễn phí;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY
Chương trình dành cho mọi đối tượng hoc sinh, sinh viên, người đi làm.