CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀM NHỮNG GÌ?

TK 121 – CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

CÁCH HẠCH TOÁN KHOẢN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh Các doanh nghiệp ơ Việt Nam phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy chỉ có một số ít các doanh nghiệp có...

Xem tiếp
công ty actone

Thông tư số 39/2014/TT-

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan...

Xem tiếp